About Us

The 7th XCA Executive Committee Members (2016-2018):

Honorary Chairmen: Hanxin Yang

Xiaogang Chen

Chairman: Hongye Zheng
Vice Chairmen: Yanzhong Xu

Xuebing Li

Secretary General: Hongwei Zhang
Director of Secretariat: Hongwei Wang
Education & Youth Director: Qing Zhang
Treasurer: Ning Su
Women & Elderly Director Weiping Li
CPD Director: Mei Xing
 Culture & Art Director: Yihong Song
Sports & Entertainment Director: Shengke Zhi
Travel and Tours Director: Yanqiu Wang
Non-executive Directors: Lin Li

Jianren Lu

Zhipeng Wu