ABOUT US

 The 7th XCA Executive Committee Members (2016-2018):

     

 

 

 

 

 

 

Honorary Chairmen: Hanxin Yang
Xiaogang Chen

Chairman:

Hongye Zheng

Vice Chairmen:

Yanzhong Xu

Xuebing Li

Secretary General:

Hongwei Zhang

Director of Secretariat:

Hongwei Wang

  Education & Youth Director: Qing Zhang

Treasurer:

Ning Su

Women & Elderly Director Weiping Li

CPD Director:

Mei Xing

 Culture & Art Director:

Yihong Song

Sports & Entertainment Director:

Shengke Zhi

Travel and Tours Director:

Yanqiu Wang

Non-executive Directors:

Lin Li

Jianren Lu

Zhipeng Wu